پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استانهفتمین دوره آزمون مکاتبه ای دهیاران

هفتمین دوره آزمون مکاتبه ای دهیاران

آزمون دهنده عزیز آزمون در تاریخ ۱۰/۲۵ ساعت ۱۱ فعال می شود