پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استانمدیریت پسماند بخشداری دهیاری ها

مدیریت پسماند بخشداری دهیاری ها

آزمون دهنده عزیز آزمون در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۴ در ساعت ۸:۰۰ برگزار خواهد شد.