پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استاندینی یازدم

دینی یازدم

آزمون در تاریخ ۹۹/۱۰/۰۸ فعال می شود