پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استاندوره تهیه نقشه های تفکیک آپارتمانها

دوره تهیه نقشه های تفکیک آپارتمانها

آزمون در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۳ راس ساعت ۱۶:۰۰ برگزار خواهد شد.