پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استاندوره آموزشی ارتباط سازمانی

دوره آموزشی ارتباط سازمانی

آزمون دهنده ی عزیز آزمون در تاریخ ۱۶اسفند برگزار خواهد شد.