پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استانارزیابی فنی، اقتصادی و توجیه پذیری پروژه

ارزیابی فنی، اقتصادی و توجیه پذیری پروژه

آزمون دهنده عزیز آزمون در تاریخ ۱۲/۱۰ ساعت ۸صبح فعال می شود.