پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استانآزمون دوره آموزشی معماری زمینه گرا در بافتها

آزمون دوره آموزشی معماری زمینه گرا در بافتها

آزمون در تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ راس ساعت ۱۸:۰۰ برگزار خواهد شد.