پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استانآزمون مکاتبه ای دهیاران

آزمون مکاتبه ای دهیاران

آزمون دهنده عزیز آزمون در تاریخ ۱۲/۶ ساعت ۱۱ فعال می شود