پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استانآزمون دوره آموزشی آشنایی با کمسیون های شهرداری

آزمون دوره آموزشی آشنایی با کمسیون های شهرداری