پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استانآزمون آزمایشی مراکز

آزمون آزمایشی مراکز

Welcome to your آزمون آزمایشی مراکز

نام و نام خانوادگی
کد ملی
نام مرکز
پوشه outbox شامل ……….
کار دستور auto correct چیست؟
کلید CapsLock صفحه کلید، جزو کدام گروه از کلیدها میباشد؟
چگونه می توانیم چند سلول را که مجاور هم نیستند انتخاب کنیم؟
دکمه B در قسمت FONT در تب HOME چه کاری انجام می دهد؟
گزینه Autofit to placeholder چه کاری انجام می دهد؟
چه زمانی می توان سلول را تجزیه کرد؟
کدام مورد زیر از معایب تجارت الکترونیکی محسوب میشود؟
برنامه اکسل جزو کدام دسته از برنامه های زیر به حساب می آید؟
برای حفظ امنیت در هنگام ترک رایانه کدام گزینه صحیح نیست؟

موفق باشید