پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استانآزمون آزمایشی مراکز

آزمون آزمایشی مراکز

Welcome to your آزمون آزمایشی مراکز

نام و نام خانوادگی
کد ملی
نام مرکز
برای حفظ امنیت در هنگام ترک رایانه کدام گزینه صحیح نیست؟
کار دستور auto correct چیست؟
برنامه اکسل جزو کدام دسته از برنامه های زیر به حساب می آید؟
پوشه outbox شامل ……….
کلید CapsLock صفحه کلید، جزو کدام گروه از کلیدها میباشد؟
چگونه می توانیم چند سلول را که مجاور هم نیستند انتخاب کنیم؟
کدام مورد زیر از معایب تجارت الکترونیکی محسوب میشود؟
دکمه B در قسمت FONT در تب HOME چه کاری انجام می دهد؟
گزینه Autofit to placeholder چه کاری انجام می دهد؟
چه زمانی می توان سلول را تجزیه کرد؟

موفق باشید