پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استانآزمون آزمایشی مراکز

آزمون آزمایشی مراکز

Welcome to your آزمون آزمایشی مراکز

نام و نام خانوادگی
کد ملی
نام مرکز
چگونه می توانیم چند سلول را که مجاور هم نیستند انتخاب کنیم؟
کدام مورد زیر از معایب تجارت الکترونیکی محسوب میشود؟
کار دستور auto correct چیست؟
پوشه outbox شامل ……….
برای حفظ امنیت در هنگام ترک رایانه کدام گزینه صحیح نیست؟
چه زمانی می توان سلول را تجزیه کرد؟
کلید CapsLock صفحه کلید، جزو کدام گروه از کلیدها میباشد؟
برنامه اکسل جزو کدام دسته از برنامه های زیر به حساب می آید؟
دکمه B در قسمت FONT در تب HOME چه کاری انجام می دهد؟
گزینه Autofit to placeholder چه کاری انجام می دهد؟

موفق باشید