پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استانآزمون آزمایشی مراکز

آزمون آزمایشی مراکز

Welcome to your آزمون آزمایشی مراکز

نام و نام خانوادگی
کد ملی
نام مرکز
کار دستور auto correct چیست؟
برنامه اکسل جزو کدام دسته از برنامه های زیر به حساب می آید؟
چه زمانی می توان سلول را تجزیه کرد؟
دکمه B در قسمت FONT در تب HOME چه کاری انجام می دهد؟
برای حفظ امنیت در هنگام ترک رایانه کدام گزینه صحیح نیست؟
گزینه Autofit to placeholder چه کاری انجام می دهد؟
چگونه می توانیم چند سلول را که مجاور هم نیستند انتخاب کنیم؟
کلید CapsLock صفحه کلید، جزو کدام گروه از کلیدها میباشد؟
کدام مورد زیر از معایب تجارت الکترونیکی محسوب میشود؟
پوشه outbox شامل ……….

موفق باشید