پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استاندوره توجیهی بدو خدمت