پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استان



دوره توجیهی بدو خدمت